• მისამართი: თბილისი
    დ.გურამიშვილის გამზირი 66 ა

  • ტელეფონი: 0322 622 122
    factorymegobroba@gmail.com

წესები და პირობები/კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

 

კომპანია „მეგობრობისთვის“ თქვენი კონფიდენციალურობის დაცვა

www.megobroba.ge-ს ვებ-გვერდზე ინფორმაციის დატოვებით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით ვებ-გვერდის წესებსა და პირობებს.
ვებ-გვერდზე ველების შევსებით, როგორიცა სახელი/გვარი, ტელეფონის ნომერი, ელ. ფოსტა მომხმარებელი/მყიდველი აცხადებს თანხმობას აღნიშნული მონაცემების megobroba.ge-ს მიერ დამუშავებაზე პირდაპირული მარკეტინგული მიზნებისთვის, ხარისხის მართვისა და გაუმჯობესებისთვის.
მონაცემთა დამუშავება ნიშნავს ავტომატური, ნახევრად ავტომატური ან არაავტომატური საშუალებების გამოყენებით მომანცემთა მიმართ შესრულებულ ნებისმიერ მოქმედებას, კერძოდ შეგროვება, ჩაწერა, ორგანიზება, შენახვა, აღდგენა, დაჯგუფება ან კომბინაცია.
პირდაპირი მარკეტინგი ნიშნავს  სატელეფონო ზარების, ელექტრონული ფოსტის ან სხვა სატელემუნიკაციო საშუალებით  მომსახურეობის, რეკლამის, დასაქმებისა და დროებითი სამუშაოს შეთავაზებას.
ინფორმაციის კონფიდენციალურობა დაცულია megobroba.ge-ს მიერ.
მომხმარებელი/მყიდველი აცხადებს და გარანტიას იძლევა რომ მის მიერ შეყვანილი პერსონალური მონაცემები არის მისი, არის ნამდვილი და იგი აგებს პასუხს  მცდარობის/დარღვევის  ყველა შედეგზე, ასეთის არსებობის შემთხვევაში

 

„მეგობრობა“ გამოიყენებს თქვენს პერსონალურ მონაცემებს:
– ვებგვერდის ტექნიკური ადმინისტრირების და მისი კვლევისა და განვითარების მიზნებისთვის;
– მომხმარებლის ადმინისტრირებისა და მარკეტინგული მიზნებისთვის;
– ჩვენი სერვისებისა და პროდუქტების შესახებ ინფორმაციის მოსაწოდებლად;